Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, SATÜDAŞ SAKARYA
TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS DEĞERLENDİRME A.Ş. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme
amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur
SATÜDAŞ SAKARYA TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS DEĞERLENDİRME A.Ş. tarafından, kişisel
verisi işlenen gerçek kişiler,kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.
Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları,
kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (verisahibinin) ve
veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.
Veri Sorumlusunun
Adı/Soyadı / Unvanı : SATÜDAŞ SAKARYA TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS DEĞERLENDİRME
A.Ş.
Posta Adresi : BEKİRAĞA MAH. İBRAHİM KULULAR CAD. NO: 130 KAYMAKLI
BELDESİ/MERKEZ/NEVŞEHİR
Telefon : 0 (384) 218 30 51
E-posta : kvkk@satudas.com.tr
İnternet Adresi : www.satudas.com.tr
Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler
Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik, şirket güvenliğinin
sağlanabilmesi, şirketin özel alanlarına giriş çıkışların güvenliğinin sağlanabilmesi, şirket içi
yetkilendirmelerin sağlanabilmesi, ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına
yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler, her türlü sözlü,yazılı ya
da elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.
Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik olarak kişisel veriler,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.
Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik işlenen veriler ise
aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verilerdir.
•Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
•Görsel ve İşitsel Veri
•Kimlik Bilgisi
Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimizveri
haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.
İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi
İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri
sahibinden ve üçüncü taraflardan alınmaktadır.
Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli
makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara kanunda öngörülen amaç̧ ve
sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri
Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme,
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenlibir
şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik
tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.
Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü
tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması
Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı
kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari
her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji
standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet
sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar
görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.
Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği
üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir.
• İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni,
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ilebiometrik ve
genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.
Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri
Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
  isteme,
 6. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
 7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme,
  Talep ve Başvuru
  Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka
  ilişkin açıklamalarınızı içeren metni SATÜDAŞ SAKARYA TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS
  DEĞERLENDİRME A.Ş. – BEKİRAĞA MAH. İBRAHİM KULULAR CAD. NO: 130 KAYMAKLI
  BELDESİ/MERKEZ/NEVŞEHİR adresine ıslak imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile
  iletebilir.
  kvkk@satudas.com.tr e-posta adresine iletebilir veya,
  • www.satudas.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi başvuru formu ile
  iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle
  gönderebilirsiniz.
  Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş
  yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.
  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte
  vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
  AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  İşbu metini tebliğ almakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza
  aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.
  6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin
  işlenmesine yönelik bu aydınlatma metninde belirtilen bilgileri tüm ziyaretçi, çalışanadayı,
  çalışan, tedarikçi ve müşterilerimiz için geçerlidir.